बान ng lộ, xa lộ, và các oạn cầu chui thường dễ bị ngập lụt trong cac

वान फोंग कुन ल तिन्ह हुआंग ख़ान कूप (ओईएम) थान फु हौस्टन खुयुन काओ कैक सी डान वे खच थम ट्रांह कैक ng lộ ह्यूस्टन ट्रोंग थि जियान मा हो केओ डी। इस तरह के होप टैक कोआ कोंग चान ह्यूस्टन और टीएक्सडीओटी ह्यूस्टन जिला, ओईएम lập một bản tương tác cho các oạn ng, cac oạn xa lộ / đường có, dà b ng có दू खाच नन c biệt thận trọng khi i lại trong các khu vực này।

निह्त क्वा नोंग: सीएसी माओ न्हो गिउ मैट

खि शु नहित टोंग ट्रन 108एफ ट्रोंग है न्गोय, कु क्वान थू टिएट क्वाक जिया को बान होन थॉन्ग काओ थई टिएट नोंग।

चू स निहित ली फोंग फाप नोंग थॉक से कम थी खी एम तुंग i नोई नं ना, ó là नोंग "कम न्हान थोय" चो खोंग फी ली निहित थूक टु बन न्गोई।

हांग दीन चुन बो चो ताई होआ

को किन थेक, को निंग वो ख निंग ng pho với ताई होआ ल निहिम व कुआ तेत सी मि एनजी। इस पर विचार करें ह्यूस्टन, क्वो वे को थू थूक हिन iều này बिंग कॅच लाम थियो क्वी ट्रंह चुनन बून बैक: लोप को होच दंग फोंग, खॉन सीपी cac thnh viên ट्रोंग cng ng của mnh tự chuẩn bị।

yêu cầu hoặc tải về các bn sao của hng dn ny bng tiếng việt, vui lòng truy
टोपी houstonoem.org होक गọी 3-1-1

डाउनलोड

Các Bc Bo V

चय लूनी
Các Bc Bo V
मुई न्गि c nghị ट्रंह खु वेक ó चो उन खी म चाय c खु बिष्ट, चो फ़ेप cac phng तिन तिन ng खं cấp ra vàong hn d. न्होंग न्गि लाई ज़ी को थू ब हन च्ế टम नह्न दो खोई दय c.

Tiếp xúc với khoi trong thời gian dài co thể dẫn n cac nh hng tiêu cực i với sc khỏe। कोन को दन गन c कूयन काओ तं नी ट्रों तों ट्रोंग न्हो, तौत ह थोंग iều हुआ खोंग खि वी सिई म, वे đong tất cả cả c c c c Những Người có bệnh về tim hoặc hô hấp, chẳng hạn như bệnh suyễn, có thể nhạy cảm hơn vì vậy nên tìm nơi chữa trị y tế ngay nếu bệnh trạng trầm trọng hơn hoặc gặp triệu chứng thở dốc hoặc đau thắt ngực।

थॉंग ज़ुएन कॉप न्हेत टिन Tức
इस रेडियो से संपर्क करें 88.7FM hoặc 740AM। चू जी 9-1-1 ट्रोंग कैक ट्रिंग हप खं कॉप e dọa n तिन्ह मोंग।


रु री खी t
Các Bc Bo V
ट्रांह खु वेक ó
phòng, सू कू हुआ ह्यूस्टन न्घी न्गिई दन ट्रांह खू वेक र री खी त चो उन खि तिन्ह हुआंग c खिच फक वी ह गियोंग हिन्ग।


Trú n Ti Chỗ do Hoạt ng của Cơ Quan Thi Hnh Luật Pháp
Các Bc Bo V
Trú n Ti Ch
कु दान खू वाच:
नन ट्र न ट्रों न्हो नी गुन न्होत, ओंग व खोआ तेत कोक कोआ से वे का रा वाओ, वी सी गोंग कोंग गन मट ट कोंग टी.

Người dan bên ngoài khu vc ranh giới nên tranh lái xe vào khu vực ó cho n khi hiện trường c xử lý xong।

कॉप न्हेत टिन Tức
इस रेडियो से संपर्क करें 88.7FM hoặc 740AM।


ट्रु न तेई चो दो फट थई होआ चुत c Hi
Các Bc Bo V
bảo vệ an toàn cng cng, Sở Cu Hỏa ह्यूस्टन बान हंह लन्ह ट्रु n Ti Chỗ cho các khu vực sau ây cho n khi co thng báo thm:

Trú n Ti Ch
कु दान खू वाच:
नन ट्र न तोई चो न्गे लूप टेक। वट लिउ नी को थể न्गुय हिम चो सैक खे कुए क्व वी। को न्घा ल न्गि डन नं तम नी ट्र न बान ट्रोंग मोत टुआ न्हे वं टिप टिक बान ट्रोंग चो आन खी हॉट न्गुइ हिम।

  • ong tất cả các cửa ra vào và cửa sổ। तौ थोंग सी म वं लं लंह। तम नी ट्र न मोट कैन फोंग बान ट्रोंग न्हो। नू को थू c, होय बिट किन क्यूए न फोंग ट्र ẩ एन कुआ क्वा वु बिंग टम न्हा वीà/होक बिंग दीन्ह डे।
  • Nếu quý vị tự bít kín trong một căn phòng bên trong nhà, bảo đảm quý vị có thể sử dụng phương tiện thông tin liên lạc (đđi रेडियो, điện thoại di động, vv ..) để quý vị biết khi nào lệnh trú ẩn तोई चू c bi bỏ.
  • Các phng tiện xe cộ có thể bảo vệ trong một thời gian ngắn nếu ong cửa sổ và tắt cac hệ thng thng gio. तुय निहिन, कैक फोंग टिएन ज़ी सी इट हिउ क्वी हं तुआ न्ही खी कुन नी ट्र न ती ची।

कॉप न्हेत टिन Tức
इस रेडियो से संपर्क करें 88.7FM hoặc 740AM। चू जी 9-1-1 ट्रोंग कैक ट्रिंग हप खं कॉप e dọa n तिन्ह मोंग।

सो तान व त्रो उन ताई चू दो फट थई होआ चुत सी हुई

Các Bc Bo V
bảo vệ an toàn cng cng, Sở Cu Hỏa ह्यूस्टन ra lnh cho người dan त्रोंग khu vực dưới ây thực hiện cac bc c n khi co thng b:

Trú n Ti Ch
कु दान खू वाच:
नन ट्र न तोई चो न्गे लूप टेक। को न्घा ल न्गि डन नं तम नी ट्र न बान ट्रोंग मोत टुआ न्हे वं टिप टिक बान ट्रोंग चो आन खी हॉट न्गुइ हिम।

  • ong tất cả các cửa ra vào và cửa sổ। तौ थोंग सी म वं लं लंह। तम नी ट्र न मोट कैन फोंग बान ट्रोंग न्हो। नू को थू c, होय बिट किन क्यूए न फोंग ट्र ẩ एन कुआ क्वा वु बिंग टम न्हा वीà/होक बिंग दीन्ह डे।
  • Nếu quý vị tự bít kín trong một căn phòng bên trong nhà, bảo đảm quý vị có thể sử dụng phương tiện thông tin liên lạc (đđi रेडियो, điện thoại di động, vv ..) để quý vị biết khi nào lệnh trú ẩn तोई चू c bi bỏ.
  • Các phng tiện xe cộ có thể bảo vệ trong một thời gian ngắn nếu ong cửa sổ và tắt cac hệ thng thng gio. तुय निहिन, कैक फोंग टिएन ज़ी सी इट हिउ क्वी हं तुआ न्ही खी कुन नी ट्र न ती ची।

सु तनु
कु दान खू वाच:
नन से तन ख़ि ख़ू वेक ó ngay lập tức।

कॉप न्हेत टिन Tức
इस रेडियो से संपर्क करें 88.7FM hoặc 740AM।


न्हो तम त्र म कुआ चो कैक कु दान बị मत नी
Các Bc Bo V
सीएसी सी डान कोन नी ट्रु एन न्गे को थ तेई कैक a iểm साउ ây hoặc gọi Chi Nhanh Miền Duyên Hi Vng Vnh Texas của Hi HH Kỳp T 713.525.8300।


खुयुन काओ व वान चुयुन कोंग कोंग
Các Bc Bo V
कॉप न्हेत टिन Tức
biết टिन tức cập nhật về giao thông, theo dõi @METROHouAlerts và @METROHouston trên Twitter và RideMETROAlerts trên Facebook।


खुयुन काओ व जिआओ थोंगू
Các Bc Bo V
कॉप न्हेत टिन Tức
biết टिन tức जियाओ थॉन्ग cập nhật, truy cập वेबसाइट traffic.houstontransstar.org và का पालन करें @ह्यूस्टनट्रानस्टार वीए @TXDOTHoustonPIO ट्विटर ट्विटर।


कुन्ह बाओ बुकु
कच न्हो गिएप
कु क्वान थी हंह लुट फाप टिन रिंग सी विệक न्गि काओ नियं नी बिएन मोत को न्गुय सी e dọa thực sự tới sức khỏe và/hoặc an ton cn c.

वुई लांग बाओ काओ न्गे बट को थोंग टिन नाओ व न्गिई मट टिच नी चो कन्ह सैट।


कोन्ह बाओ एम्बर
कच न्हो गिएप
कु क्वान थी हंह लुट फाप टिन रिंग việc a trẻ này biến mất co nguy cơ nh hng n tinh mng và/hoặc an toàn ca em.

वुई लांग बाओ काओ बट को थोंग टिन नाओ वी ए ट्रु मट टिच नी चो कन्ह सैट।

NG tum cách but giữ nghi phạm. वुई लैंग गी न्गे चो कन्ह सत नु कु वु फात हिन थ्य नघी फम।


कुन्ह बाओ ज़ान्ह डोंगू
कच न्हो गिएप
कन्ह सत टिन रँग नघी फम लि मि e dọa tức thời i vi cng chng và cơ quan थी hnh luật pháp। NG tum cách bt giữ người này. वुई लैंग गी न्गे चो कन्ह सत (9-1-1) नु कु वु फात हिन थ्य नघी फम।